Projekt „ZŠ Poniklá – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání“

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Název projektu:                    ZŠ Poniklá – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání

Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004076

Název výzvy:                         46. Výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – SC 2.4

 

Cílem projektu bylo prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury základního vzdělávání zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získání klíčových kompetencích a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Tohoto cíle bylo dosaženo realizací stavebních úprav školní budovy čp. 148 a přístavby ke sportovní hale, čímž došlo k potlačení bariér pro osoby s omezenou možností pohybu, dále došlo k rekonstrukci a pořízení vybavení odborných učeben a kabinetu, k úpravám venkovního prostoru za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí.

Výsledkem projektu je rekonstruovaný objekt školní budovy čp. 148, vybudovaná výtahová šachta, přístavba ke sportovní hale, kdy jsou všechny tyto prostory přizpůsobené pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace (těmto osobám jsou vybudovány bezbariérové toalety). Dále pak rekonstruované a vybavené odborné učebny: jazyková učebna, učebna fyziky, učebna matematiky, učebna chemicko-biologická, učebna praktických činností, odborná učebna – audiovizuální sál ve vazbě na všechny klíčové kompetence. Je upraveno venkovní prostranství kolem objektu školy čp. 148.

Přehled výstupů projektu:

 • stavebně upravený objekt základní školy, který splňuje bezbariérové užívání stavby a to díky nově vybudovanému výtahu umístěného v šachtě na zadním dvoře,
 • úpravy chodeb, elektroinstalací, rozvody vzduchotechniky v hlavní budově ZŠ,
 • nové toalety včetně bezbariérové v přístavbě,
 • nové odborné učebny plné moderních technologií a pomůcek pro kvalitní výuku žáků – odborná učebna jazyková, fyzikální, matematická, chemicko-přírodovědná (v budově ZŠ) a učebna pro odborné vyučování a kabinet (v přístavbě),
 • upravené venkovní prostranství na zadním dvoře ZŠ,
 • úprava stávajícího vstupu na ochoz sportovní haly.

 

 

Realizováno:                                                                        duben 2019duben 2020

Celkové výdaje projektu:                                                   25 998 632,70 Kč

 • z toho způsobilé výdaje projektu:                         19 578 472,62 Kč
 • dotace:                         17 620 625,35 Kč

 

 

ZŠ Poniklá Vám nabízí projektové vyučování v nově vybudovaných odborných učebnách:

 • jazyková učebna,
 • učebna matematiky,
 • učebna chemie-biologie,
 • učebna praktických činností.

Seznamte Vaše žáky s moderní výukovou technikou. Obohaťte žáky o další znalosti, motivujte je k vyšší aktivitě při vzdělávání, zvyšujte rozvoj jejich dovedností, navazujte kontakty v oblastech chemicko-biologických, fyzikálních, řemeslných, matematických a jazykových oborů s cílem:

 • vzájemné podpory vzdělávání žáků,
 • podpory vzájemného předávání si zkušeností a informací mezi pedagogickými pracovníky,
 • využívání nově realizovaných odborných učeben pro potřeby odborné výuky žáků,
 • kvalitnější přípravy žáků základních škol pro středoškolské studium v chemicko-biologických, fyzikálních, řemeslných, matematických a jazykových oborech,
 • podílení se na společných projektech.

 

Máte-li zájem naši školu navštívit, kontaktujte vedení školy: Zdeněk Vinklář, tel. 604 310 491, email: zs@ponikla.cz