Slavnostní zahájení nového školního roku 2021/2022 proběhne standardně 1. září v jednotlivých kmenových třídách pod vedením třídních učitelů.

Nové školáky tradičně přivítáme v I. třídě i za přítomnosti rodičů a dalších hostů.

Rozmístění tříd:

I. třída (1. ročník) – 1. patro (učebna č. 10), třídní učitelka Lenka Holubcová

II. třída (2. ročník) – přízemí, třídní učitelka Petra Matoušová

III. třída (3. ročník) – 1. patro (učebna č. 12), třídní učitelka Eva Holubcová

IV. třída (4. a 5. ročník) – 1. patro (učebna č. 7), třídní učitel Zdeněk Petřivý

VI. třída – 1. patro (učebna č. 8), třídní učitel Václav Mikule

VII. třída – 2. patro (učebna č. 15), třídní učitel Tomáš Veber

VIII. třída – 2. patro (učebna č. 16), třídní učitelka Miluše Kučerová

IX. třída – 2. patro (učebna č. 19), třídní učitelka Alena Stránská

Seznamovací a informativní program bude v rozsahu maximálně jedné vyučovací hodiny.

Provoz školy bude postupně zahájen v plném rozsahu, tj. řádná výuka podle rozvrhu, řádný provoz školní družiny i školní jídelny.

Rodiče a další rodinné příslušníky žáků 2. až 9. ročníku žádáme, aby omezili vstup do budovy školy na nezbytné minimum a na své děti při vyzvedávání ze školy nebo z družiny čekali před školou. V případě rodičů prvňáčků počítáme s tím, že ze začátku budou své děti doprovázet ráno do šatny.

Taktéž žádáme rodiče, aby v případě výskytu příznaků respiračního onemocnění neposílali své dítě do školy. Objeví-li se u někoho tyto příznaky v průběhu vyučování, bude umístěn do izolační místnosti a škola neprodleně vyzve rodiče, aby si jej vyzvedli.

Preventivní screeningové testování:

Na začátku školního roku proběhne ve školách preventivní screeningové testování dětí. První test se provede první (2. až 9. ročník) nebo druhý den (1. ročník) školního vyučování, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování (14 dnů) nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Na základě výsledků veřejné zakázky byly pro testování v uvedených termínech vybrány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr  zn. GENRUI. Je možno si přinést i vlastní test, který je schválen MZd.

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna při provádění testu asistence třetí osoby (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

 

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení)

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

Dále je třeba stále dbát na zvýšenou hygienu, především řádné mytí a dezinfekci rukou.